OPQ

Bondi genomför tester utifrån specifika behov i rekryteringsprocesser. Vi gör även tester som på uppdrag direkt eller som del i Bondi Assessment™ och Bondi Second opinion™. Kontakta oss för mer info, opq@bondi.se eller på telefon 08 410 62 900.

Personlighetstestet OPQ är ett yrkesrelaterat personlighetsformulär. OPQ är ett samlingsnamn för en ”familj” med personlighetsformulär som är användbara inom olika områden. 

Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. OPQ grundar sig på den psykosometriska skolan. Inom den psykosymetriska skolan ser man personligheten som en kombination av egenskaper snarare än indelad i olika personlighetstyper. 

OPQ32 beskriver 32 personlighetsegenskaper som är indelade i tre huvudområden; relationer, tankesätt och emotioner. 

OPQ kan användas för en rad olika syften:

Hjälp vid urvalsintervjuer

Den sökandes profil kan användas för att strukturera intervjun med tonvikten på de kriterier som är mest relevanta för jobbet. 

Feedback på en personlighetsprofil kan ofta ge individen värdefull självinsikt. 

Mest givande är att relatera resultatet på profilen till arbetsprestationer, styrkor och svagheter eller utbildning samt utvecklingsbehov. 

OPQ kan också kopplas till andra modeller av beteende såsom teamroller, ledarstilar och säljstilar. Detta uppmuntrar personen att se sitt beteendemönster i relation till sitt arbete. 

Rådgivning

OPQ kan också vara värdefullt redskap i arbetet med att hjälpa individer att få en mer objektiv och tydlig bild av sig själv. 

Informationen om personligheten kan klargöra hur individens stil passar in i en viss organisation, hur effektivt han/hon presterar för närvarande och hur vederbörande eventuellt skulle kunna utveckla sitt beteendemönster. 

OPQ kan också hjälpa den enskilde att förstå hur personlighten påverkar karriär- eller yrkesval. Vidare kan den bidra till att förklara hur väl man trivs eller hur effektiv man är i sitt jobb.

MQ - Motivation Questionnaire

MQ är ett motivationsformulär för arbetslivet. Motivation är den drivkraft som får individen att prestera och som kan vara avgörande för framgång. Motivationen bestämmer hur mycket energi en person vill lägga ner på sitt arbete och under vilka omständigheter energin kan bibehållas.

Kunskap om vad som motiverar individer och grupper ger cheferna möjligheter att på bästa sätt ta vara på personalens förmågor.

MQ vilar på en sund vetenskaplig och teoretisk grund vilket bl.a. innebär att det finns svenska normgrupper och god reliabilitet och validitetsdata som understryker dess effektivitet. 

Motivation kan ibland ha större inverkan på arbetsresultatet än själva förmågan. Målet med motivations-formuläret MQ är att bedöma vilka situationer eller omständigheter som påverkar en persons arbetsmotivation positivt eller negativt.

Top